Aktier

Vad är en aktie?

aktierEn aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Normala aktier ger rösträtt på bolagsstämman och rätt till utdelning (när sådan sker). Det finns dock möjlighet för att aktiebolag att emittera även andra sorters aktier, till exempel aktier som inte ger någon rösträtt eller aktier som inte ger rätt till någon utdelning.

En aktie är ett värdepapper, och förr i tiden var aktiebreven fysiska pappersbrev. Numera har aktiebreven i mycket hög utsträckning digitaliserats och de svenska aktier som handlas på finansmarknaderna i Sverige existerar som registreringsposter hos Euroclear Sweden (f.d. Värdepapperscentralen).

Att investera i aktiefonder är ett sätt att investera i aktier utan att själv behöva välja vilka aktier du vill köpa.

Handla med aktier

Om du vill handla med aktier som är noterade vid en börs eller handelsplats kan du antingen skaffa ett eget konto hos Euroclear Sweden eller handla via en depå hos en aktiemäklare. Exempel på aktiemäklare som är aktiva i Sverige är NordNet, Avanza och Aktiedirekt. De flesta svenska banker erbjuder också depå och aktiemäklarservice.

Kostnader

En aspekt som är viktig när man väljer mellan olika lösningar för aktiehandel är courtaget, det vill säga den avgift som tas ut vid köp och/eller försäljning av aktier. Man bör även kontrollera övriga kostnader, till exempel årsavgifter och spread. Courtaget sätts vanligen som en procentandel av transaktionen (till exempel 0,2 %) men fast courtage förekommer också. Det brukar också finnas ett visst minimicourtage som man måste betala oavsett hur liten ens transaktion är.

Börspost

Traditionellt har handeln med aktier på börser inte skett i form av enskilda aktier utan man har köpt och sålt hela börsposter som bestått av ett viss antal aktier av samma slag. Många börser, inklusive Nasdaq Stockholm (f.d. Stockholmsbörsen), har numera skrotat kravet på att man ska köpa och sälja hela börsposter. Innan dess sattes storleken på en börspost på Stockholmsbörsen i enlighet med aktiekursen, och målet var att varje börspost skulle kosta ungefär ett halv prisbasbelopp.

Olika typer av aktier i svenska aktiebolag

Det är tillåtet för svenska aktiebolag att emittera olika aktier, som till exempel skiljer sig åt vad gäller röststyrka och rätt till aktieutdelning när aktieutdelning sker. Skillnaderna mellan de olika aktierna måste skrivas in i bolagsordningen, och den ska vara registrerad hos Bolagsverket.

aktiehandelRöststarka aktier

När ett svenskt aktiebolag vill utfärda aktier med olika röststyrka brukar detta vanligen ske i form av A-aktier och B-aktier, där B-aktien är röstsvagare än A-aktien. Förr i tiden var det vanligt med A-aktier som var enormt röststarka i förhållande till B-aktierna, men numera får svenska aktiebolag inte emittera något aktieslag som är mer än tio gånger röststarkare än något annat aktieslag i bolaget. Om B-aktien ger 1 röst på bolagsstämman får bolaget alltså inte utfärda A-aktier som ger mer än 10 röster per aktie.

Det finns fortfarande en del gamla svenska aktiebolag som har kvar mycket röststarka aktieslag från förr i tiden och dessa är fortfarande giltiga, även när de till exempel ger tusen gånger fler röster än andra aktieslag i bolaget.

Preferensaktie

En preferensaktie ger ägaren förtur när aktieutdelning sker.

Det är också vanligt att bolagsordningen ger preferensaktien en viss begränsad form av förtur om aktiebolaget upplöses och kvarvarande tillgångar ska delas ut till aktieägarna.

Preferensaktier brukar ha lägre röststyrka än stamaktier (aktier utan förtur till aktietutdelning), men det finns inte något lagligt krav på att det måste vara så.

En majoritet av de aktier som handlas på börsen är stamaktier, inte preferensaktier.

Förlagsaktie

En förlagsaktie ger rösträtt på bolagsstämman, men inte någon rätt till aktieutdelning när sådan sker.

Vanligen brukar det också vara inskrivet i bolagsordningen att en förlagsaktie inte berättigar till deltagande i fondemission. Det brukar också finnas en bestämmelse som anger att ägaren till en förlagsaktie under vissa förutsättningar kan lösa in aktien och erhålla aktiens nominella belopp + en räntefaktor.

Övrigt

Det är tillåtet för svenska aktiebolag att emittera aktier som kommer med mycket specifika rättigheter. Det går till exempel att skapa en aktie som ger aktieägaren rätt att utse ett visst antal av aktiebolagets styrelseledamöter.

Läs mer om aktier hos: