Fonder

Vad är fonder?

fonderDet finns många olika sorters fonder, och här nedanför ska vi ta en titt på det som på svenska kallas för investeringsfonder.

En investeringsfond består av en värdepappersportfölj som ägs gemensamt av flera fysiska och/eller juridiska personer. När du investerar i en fond får du inte något direkt ägarskap till något av dessa värdepapper, utan du blir bara ägare till ett visst antal fondandelar. Att investera i en aktiefond innebär alltså inte att du får någon rätt att rösta på bolagsstämman hos de aktiebolag aktiefonden är delägare i.

Det är fondens fondförvaltare som, i enlighet med fondens fondbestämmelser, fattar beslut om vilka värdepapper fonden ska äga och när köp och försäljningar ska ske.

Olika sorters investeringsfonder

Aktiefond En fond vars fondförmögenheten till minst 85% består av börsnoterade aktier brukar kallas för aktiefond.
Räntefond En räntefond har sin fondförmögenhet i räntebärande papper, till exempel obligationer och statsskuldväxlar.

Korta räntefonder brukar kallas penningmarknadsfonder, medan långa räntefonder kallas obligationsfonder. Generellt sett brukar penningmarknadsfonder innebära lägre risk än obligationsfonder.

Blandfond En blandfond investerar i både aktier och räntebärande papper.

Man behöver granska fondens fondbestämmelser för att få veta hur fördelningen är avsedd att vara – det behöver inte vara 50/50.

En fond där fondförmögenheten till minst 85% består av börsnoterade aktier brukar inte kallas blandfond även om resten av fondförmögenheten består av räntebärande papper (se ovan).

Fondandelsfond

(Fond-i-fond)

En fond vars fondförmögenhet består av andelar i minst två andra investeringsfonder kallas för fondandelsfond eller fond-i-fond.

NAV

Förkortningen NAV står för nettoandelsvärde. Om fondens tillgångar ökar i värde ökar fondens nettoandelsvärde. Värdet på varje enskild fondandel går alltså upp. Om fondens tillgångar sjunker i värde sjunker NAV = värdet på varje enskild fondandel går ner.

En fonds NAV beräknas varje dag, genom att fondförmögenhetens aktuella marknadsvärde delas med det totala antalet fondandelar.

Eventuella ränteinkomster och aktieutdelningar läggs till den totala fondförmögenheten och ökar därmed NAV.

Risk

Att investera i fonder innebär en risk, eftersom värdet på fondförmögenheten kan gå ned eller elimineras helt. Olika investeringsfonder har olika riskprofil.

Att investera i fonder

Svenska banker erbjuder fondsparande, men det går även att vända sig till alternativ som Avanza, NordNet och Fondmarknaden.

Läs mer om fonder hos: