Handel med optioner, warranter och certifikat

optioner

Optioner

Om du är innehavare av ett optionskontrakt innebär det att du har en rätt, men inte någon skyldighet, att genomföra en viss transaktion. Vilken transaktion det rör sig om och under vilken tidsperiod eller på vilka datum du kan utöva denna rätt framgår av kontraktet.

Optionskontrakt, eller optioner som man vanligen säger, kan grovt delas in i köpoptioner och säljoptioner.

Köpoption vs. Säljoption

Om du har en köpoption har du rätt att köpa den specificerade mängden av den angivna tillgången t.ex. en aktie till ett visst förutbestämt pris från utställaren (the writer) av optionen. Exempel: Innehavaren av optionen har rätt att köpa 1000 kg kakaobönor från utställaren av optionen för 2500 USD. Det specificerade priset kallas strike price på engelska och denna benämning är vanlig även bland svenska optionshandlare.

Om du har en säljoption har du rätt att sälja den specificerade mängden av den angivna tillgången till utställaren av optionen (the writer) för ett visst förutbestämt pris. Exempel: Innehavaren av optionen har rätt att sälja 100 kg kakaobönor till utställaren av optionen för 2800 USD. Även här kallas det specificerade priset för strike price.

Strike price

Strike price behöver inte vara angett i kronor och ören (eller dollar och cent, etc) utan för vissa typer av optioner anger man bara hur strike price ska räknas ut. Det finns till exempel en typ av asiatisk option där strike price räknas fram baserat på ett medelvärde av priser som rått vid vissa specifika tidpunkter under optionens livslängd.

När kan jag utnyttja min option?

Vilket datum du kan lösa in (exercise) din option beror på villkoren i optionskontraktet.

  • Optioner av europeisk typ kan endast lösas in på slutdagen. Om du köper en option den 1 september som har 31 oktober som slutdag kan du alltså endast utnyttja din rätt den 31 oktober.
  • Optioner av amerikansk typ kan lösas in när som helst under optionens livslängd. Om du köper en option den 1 september som har 31 oktober som slutdag kan du alltså utnyttja din rätt vilken dag som helst tills optionen har löpt ut.

Efter att en option har löpt ut är den värdelös eftersom den inte längre kan utnyttjas.

Värt att veta är att det finns optioner som varken är av europeisk eller amerikansk typ, men de är ovanligare och brukar kallas för exotiska optioner. Det finns till exempel optioner av typen Bermuda. För Bermuda-optioner är vissa specifika datum under optionens livslängd specificerade i optionskontraktet och innehavaren av optionen kan endast utnyttja sin rätt på någon av dessa dagar.

Att tjäna pengar på optioner

Om du till exempel har en chokladfabrik kan det vara praktiskt för dig att redan den 1 januari köpa en köpoption som gör att du har rätt att köpa in 1 000 kg kakaobönor den 31 oktober för ett visst bestämt pris, så att du redan nu kan planera för de praliner du ska göra till julhandeln och veta exakt vad bönorna kommer att kosta dig.

För de flesta av oss är dock optioner inte någon vi använder oss för att faktiskt köpa och sälja råvaror, aktier eller något annat. Istället använder man sig av optioner för att tjäna pengar på prisskillnader. Det är vanligt att moderna optioner har en klausul som säger att utfärdaren har rätt att uppfylla sin förpliktelse genom att betala optionsinnehavaren pengar istället för att leverera någon vara.

Optionsutfärdaren kan alltså istället för att leverera 1 000 kg kakaobönor och ta 2500 USD betalt för dem välja att kontrollera vad världsmarknadspriset för kakaobönor är när optionsinnehavaren kräver att få bönorna. Optionsutfärdaren fullgör sedan sin förpliktelse genom att betala skillnaden mellan världsmarknadspriset och strike price till optionsinnehavaren. Om världsmarknadspriset är 3000 USD per ton och strike price är 2500 USD per ton, och optionen gäller för ett ton, ska optionsutfärdaren alltså betala 500 USD till optionsinnehavaren.

Warranter

En warrant påminner väldigt mycket om en option, men warranter emitteras och räknas därför som värdepapper. Det är vanligen värdepappersinstitut som emitterar warranter.

Precis som för optioner finns det köpwarranter och säljwarranter, och man kan köpa warranter av europeisk typ eller amerikansk typ.

Generellt sett brukar warranter löpa över längre tid än (standardiserade) optioner, och det är inte svårt att hitta warranter som har en löptid på flera år.

Certifikat

I detta sammanhang är certifikat börsnoterade värdepapper som följer en underligare. Underligare kan till exempel vara en aktie, en råvara, ett aktieindex eller ena valutan i ett valutapar. Certifikat kan därför användas för att spekulera i kursförändringar utan att faktiskt behöva äga en aktie, en viss mängd valuta, eller liknande.

En fördel med certifikat är att du kan spekulera i kursförändringar för sådant som är svårt att få tag på på de svenska finansmarknaderna, till exempel kursförändringar för en aktie som är börsnoterad i Kina.