Riskhantering i din aktie- eller fondportfölj

riskhantering

Professionella investerare låter ofta teknisk analys, fundamental analys och/eller företagsanalys påverka deras investeringsbeslut när det gäller att köpa aktier. Bland fondsparare är det vanligare att titta på historisk avkastning och förvaltningsavgift.

Effektiv portfölj

Portföljer brukar kallas för effektiva om den erbjuder maximal förväntad avkastning i förhållande till risknivån. En portfölj som bedöms som låg risk kan alltså ses som effektiv med 5% årlig avkastning samtidigt som en portfölj som bedöms ha mycket hög risk kan ses som ineffektiv trots att den ger 10% årlig avkastning.

Traditionellt används följande steg när investerare försöker göra sina portföljer mer effektiva:

  1. Investeraren räknar fram förväntad avkastning för samtliga tillgångar i portföljen. Man kan till exempel titta på genomsnittliga historisk avkastning.
  2. Investeraren bedömer risken för samtliga tillgångar i portföljen. Man kan till exempel titta på standardavvikelse eller volatilitet.
  3. Investeraren räknar fram samvariationen (korrelationen) mellan de olika tillgångarna i portföljen. Om man till exempel tittar på två olika aktier så innebär 100% korrelation att de har helt identiska rörelser. 0% korrelation innebär att de inte har något likartat beteende över huvud taget. Om korrelationen är negativ, till exempel – 50%, innebär det att de två aktierna tenderar att röra sig i motsatt riktning.Generellt brukar man säga att ju lägre korrelationen är mellan tillgångar i en portfölj, desto lägre är portföljens totala risk. En portfölj kan alltså till exempel innehålla en stor mängd högriskaktier men ändå bara ses som medelriskfylld eftersom korrelationen är låg.

Modern Portföljteori (MPT)

Modern Portföljteori (MPT) är en teori om hur riskovilliga investerare kan skapa portföljer för att optimera eller maximera förväntad avkastning baserat på en given marknadsrisknivå. Teorin lades fram av Harry Markowitz i uppsattsen ”Portfolio Selection” som publicerades av Journal of Finance år 1952.

Enligt MPT är det möjligt att skapa en ”effektiv front” av optimala portföljer som ger maximal förväntad avkastning för en viss risknivå. På samma sätt kan investeraren utgår från en viss önskad avkastning, och sedan skapa den minst riskfyllda portföljen för den avkastningsnivån. En grundtanke här är att högre risk hänger ihop med högre avkastning och vice versa.

En viktig punkt hos MPT är att risk och avkastning inte är faktorer som ska behandlas individuellt för varje enskild tillgång, utan som bör ses som en helhet för hela portföljen. Hur en tillgång beter sig i förhållande till övriga tillgångar i portföljen är viktigast.