Starta eget-bidrag

starta-eget

Nedanstående regler gäller i skrivande stund. Eftersom de kan ändras snabbt rekommenderar vi att du kontaktar Arbetsförmedlingen innan du fattar några beslut. Där kan du också få mer detaljerad information än vad som erbjuds i vår översikt.

Arbetsförmedlingens stöd till start av näringsverksamhet

Om man är arbetslös (arbetssökande) kan man under vissa förutsättningar få bidrag till sin försörjning under den första tiden i samband med att man startar näringsverksamhet. Det rör sig om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Observera att det är Försäkringskassan – inte Arbetsförmedlingen – som beräknar, beslutar om och betalar ut aktivitetsstöd.

Det är flera faktorer som måste uppfyllas för att myndigheterna ska bevilja aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid start av näringsverksamhet.

Exempel på sådant som krävs:

  • Du måste vara 18 år fyllda.
  • Du måste vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • Du måste lämna in en affärs- och kostnadsplan för den verksamhet du vill starta.
  • Handläggaren måste anse att du har goda förutsättningar att med framgång driva företaget så att det ger tillfredsställande lönsamhet och en varaktig sysselsättning för dig. Handläggaren har hjälp av ekonomiskt sakkunniga konsulter vid fattandet av sitt beslut.

Hur länge kan jag få starta-eget bidrag?

I normfallet får man ersättningen under maximalt 6 månader. Har man blivit sjuk eller tvingats vänta på ett myndighetstillstånd som blivit försenat finns dock vissa möjligheter att beviljas förlängt starta-eget bidrag.

Lagar och regler

  • Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiskt program
  • Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd
  • Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
  • Förordning (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar

Annat stöd än ekonomiskt stöd

Förutom det ekonomiska stödet kan man få annat stöd av myndigheterna vid start av näringsverksamhet. Du kan till exempel få göra praktik inom den aktuella branschen via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ordnar också på vissa orter förberedande kurser där man får lära sig om lagar och regler för näringsverksamheten.

Bolagsverket, Skattverket och Tillväxtverket har tillsammans skapat sajten Verksamt.se där du hittar samlad information om att budgetera, starta och driva näringsverksamhet i Sverige.

En annat bra resurs är Almi Företagspartner, som bland annat erbjuder förmånliga företagslån – både för nystartade och etablerade företag.

NyföretagarCentrum finns på ett hundratal orter runt om i landet och erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Arbetsförmedlingens särskilda stöd till start av näringsverksamhet

Arbetsförmedlingens särskilda stöd till start av näringsverksamhet riktar sig till arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

För att kunna beviljas särskilt stöd till start av näringsverksamhet krävs bland annat att du har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning och att handläggaren bedömer att du har goda möjligheter att med framgång driva den näringsverksamhet du vill starta. Affärsidén ska kunna bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning. När du ansöker om stödet måste du lämna en finansieringsplan och en redovisning av planerade etableringskostnader.

Vilken sorts stöd kan jag få?

Du kan få upp till 60 000 kronor i bidrag för att skaffa in utrustning och dylikt i samband med start av näringsverksamhet. Ersättningen betalas ut i form av ett engångsbelopp från Arbetsförmedlingen. Om du lägger ned verksamheten eller säljer den inom 3 år kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av beloppet.

Stödet kan kombineras med stöd till start av näringsverksamhet (enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program). Det är ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten.

Lagar och regler

  • Förordning (SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Förordning (SFS 2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten